jaro     jaro                                    jaro     jaro

sdružení Členské příspěvky
Na členské schůzi konané dne 18. 10. 2006 se schválila stejná výše členských příspěvků pro školní rok 2006/2007, jako v předchozím roce.
Za člena souboru: 1000,-Kč/rok
Za člena přípravky: 500,-Kč/rok
Sourozenec platí vždy polovinu částky.
Splatnost celého členského příspěvku je do 30. 11. 2006.
Jako variabilní symbol prosím použijte datum narození svého dítěte, za které platíte členský příspěvek a prosím i o uvedení jeho jména a příjmení.
Prosím o včasnou úhradu - již z těchto příspěvků se bude např. hradit pronájem sálu na vánoční vystoupení.
Číslo účtu: 570859001/5500 Ebanka Zlatý Anděl
Děkuji.
Za předsednictvo sdružení Irena Pondělíčková 602 13 78 78


STANOVY
Sdružení rodičů a přátel dětských folklórních souborů JARO

Čl. 1 Základní ustanovení


1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel dětských folklórních soubprů JARO /dále jen sdružení/
2. Sídlo sdružení: Praha 5 - Smíchov, Xaveriova 33
3. Sdružení je dobrovolná, nepolitická a nevýdělečná organizace, která vznikne dnem registrace sdružení oprávněným orgánem Ministerstvem vnitra ČR.
4. Činnost sdružení se bude řídit platnými zákony, těmito stanovami a v jejich rámci rozhodnutími orgánů sdružení.

Čl. 2 Poslání a cíle sdružení


Posláním a cílem sdružení je podpora zájmové umělecké činnosti dětí organizovaných ve folklórních souborech Pramínek, Studánka, Kalina a pomoc při zkvalitnění jejich samostatné umělecké činnosti, domácí a zahraniční spolupráci, včetně zájezdů, i v oblasti úzké spolupráce s ostatními organizacemi, nadacemi a sdruženími s podobnou činností.

Čl. 3 Členství ve sdružení


1. Členy sdružení mohou být právnické osoby a fyzické osoby, starší 18 let.
2. Členství vzniká podáním přihlášky a jejím schválením orgány sdružení (členskou schůzí)
3. Členové sdružení se zapisují do seznamu členů sdružení:
· Zakládající členové po vzniku sdružení,
· Noví členové do deseti dnů po jejich přijetí

Čl. 4 Zánik členství ve sdružení


1. Členství člena ve sdružení zaniká:
· Dnem, kdy na jeho žádost ukončí členství členská schůze,
· Úmrtím člena,
· Zánikem sdružení.
2. Zánik členství ve sdružení je možný i vyloučením člena sdružení z důvodů:
· Nezaplacení stanovených členských příspěvků,
· Opakovaného porušování povinností člena sdružení vyplývající ze stanov či z jednání orgánů sdružení.
· Pokud by opakovaně a po projednání v orgánech sdružení některý člen bez právních důvodů zasahoval do práv a oprávněných zájmů sdružení nebo jiných jeho členů a byl v rozporu s dobrými mravy.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů sdružení


1. Členové sdružení mají práva:
· Právo podílet se aktivně na činnosti sdružení, hlasovat, být voleni do orgánů sdružení při splnění podmínky plnoletosti a svéprávnosti,
· Právo být informováni o činnosti sdružení, podávat návrhy, dotazy, stížnosti,
· Být pozváni na každé jednání, které se vztahuje k jejich osobě.

2. Členové sdružení mají povinnosti:
· Platit členské příspěvky ve struktuře, výši a lhůtách stanovených členskou schůzí,
· Dodržovat stanovy a závěry z jednání orgánů sdružení,
· Podílet se podle svých možností na činnosti sdružení.

Čl. 6 Orgány sdružení


1. Orgány sdružení jsou:
· Členská schůze,
· Předsednictvo sdružení,
· Kontrolor sdružení.
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Do její působnosti zejména patří:
· měnit stanovy sdružení,
· volit a odvolávat předsedu sdružení,
· volit a odvolávat členy předsednictva a kontrolora sdružení,
· rozhodovat o směru činnosti sdružení,
· ukládat úkoly předsednictvu sdružení,
· ukládat úkoly kontroloru sdružení,
· stanovit strukturu, výši, způsob a termíny placení členských příspěvků,
· schvalovat plán hospodaření, roční účetní uzávěrku a provádět pololetní hodnocení finančního hospodaření,
· rozhodovat o ukončení členství členů sdružení,
· rozhodovat o přijetí nových členů sdružení,
· podle potřeby i řešit další otázky související s činností sdružení,
· rozhodovat o rozpuštění sdružení.

3. Ustanovení o členské schůzi:
· členská schůze musí být svolána nejméně dvakrát ročně
· pozvánka musí být doručena dohodnutým způsobem všem členům sdružení s uvedením data, hodiny místa programu,
· členská schůze je schopná se usnášet při nadpoloviční většině řádných členů,
· pokud není členská schůze schopná se usnášet, svolá předsednictvo novou schůzi bez změny programu do 10 dnů.

4. Předsednictvo sdružení má nejméně 3 členy, které volí a odvolává členská schůze.
Je výkonným orgánem sdružení, který:
· organizuje a řídí činnost sdružení,
· svolává nejméně 2x ročně členskou schůzi,
· svolává podle potřeby mimořádnou členskou schůzi,
· zastupuje sdružení navenek,
· jménem sdružení jednají a podepisují nejméně vždy dva členové představenstva družení společně. Podepisování se děje tak, že k názvu sdružení připojí své vlastnoruční podpisy,
· zajišťuje administrativní práce,
· předsednictvo sdružení se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

5. Kontrolor sdružení podléhá členské schůzi sdružení, kterou informuje o splnění úkolů, které mu byly uloženy.

6. Z jednání orgánů sdružení se pořizují zápisy,
· zápisy z členské schůze ověřuje kontrolor a členové zvolení,
· zápisy z jednání představenstva podepisují všichni jeho členové.

Čl. 7 Finanční hospodaření


1. Zdroji financování činnosti sdružení jsou:
· Členské příspěvky,
· Dotace a sponzorské dary,
· Eventuální další příjmy.
2. Sdružení povede jednoduché účetnictví.

Čl. 8 Zrušení sdružení


1. O zrušení nebo rozpuštění sdružení z vlastního popudu může rozhodnout jen členská schůze.
2. Zrušení sdružení předpokládá jeho likvidaci. Členská schůze jmenuje likvidátora, pokud se jedná o případ uvedený v čl 8, odst. 1.
3. Do ukončení likvidace běžné povinnosti spojené s likvidací zajišťuje likvidátor.
4. Pokud by bylo sdružení rozpuštěno pravomocným rozhodnutím orgánu, který sdružení registroval, určuje likvidátora tento orgán. Proti rozhodnutí se může sdružení odvolat.
5. Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání podle zásad schválených členskou schůzí.
6. Sdružení by bylo zrušeno bez likvidace, pokud by se rozhodnutím členské schůze sloučilo s jiným právním subjektem. Práva členů by v tomto případě musela být zachována.

Čl. 9 Ustanovení závěrečná


1. Činnost všech členů sdružení je bezplatná. Mají však nárok na náhradu nezbytných vynaložených výdajů prokazatelně spojených s prací pro sdružení.

Stanovy jsou registrovány dne 30. 9. 1994 pod č.j. II/s-OS/1-25484/94-R

Jaro dance site: 2005-2008  webmaster : Jan Matúška